Naposledy aktualizováno: 05.12.2023 16:07:24
Na úvodní stranu

Místní knihovna

   

 

OBRÁZEK : internet.jpg   

 

                                                             

             

                                                                                                                                                                                               

                                                                    

KNIHOVNÍ ŘÁD MÍSTNÍ KNIHOVNY V PASOHLÁVKÁCH

 

 

 

V souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb ( knihovní zákon ) vydávám tento Knihovní řád.

 

Čl. 1 Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. ( knihovní zákon ) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby ).

 

Čl. 2 Veřejné knihovnické a informační služby

 

  1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to:

    

   a. výpůjční služby

   b. meziknihovní služby

   c. informační služby

    

   - informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

   - informace z oblasti veřejné správy

   - ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

   - přístup k internetu

  1. Knihovna poskytuje základní služby bezplatně. Knihovna účtuje poplatky za registraci čtenářů, upomínky a ztráty.

Čl. 3 Registrace uživatele

 

  1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

  2. Knihovna vyžaduje k registraci následující údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

  3. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce

  4. Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  5. Čtenářský průkaz se vystavuje na kalendářní rok a jeho platnost je třeba obnovovat.Čtenářský průkaz je nepřenosný, případnou ztrátu je čtenář povinen nahlásit. Při ztrátě průkazu platí čtenář stanovený manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu.

 

Čl. 4 Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

 

  1. Uživatelé jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

  2. Jesltiže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

  3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možno podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo Obecnímu úřadu v Pasohlávkách.

 

Čl. 5 Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

  1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

  2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny z nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

  3. Uživatel může kopírovat z bází dat zpřístupněných na Internetu pouze se souhlasem knihovníka.

  4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoli způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jim zanesenými počítačovými viry.

  5. Získané informace a data ( v jakékoli formě, na jakémkoli médiu ) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat ( ani v počítačové síti ), prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.

  6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon ).

 

Čl. 6 Výpůjční řád

 

  1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty ( dále jen dokumenty ) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

  2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 Knihovního zákona, vahlášky Ministerstva kultury č. 88/2000 Sb.

  3. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty s vyjímkou:

 

a. Kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození

b. Které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny

c. Jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy ( porušování autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod. ),

d.Které byly půjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

 

4. Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ohlásit ihned

všechny závady.

5. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu ústně, písemně nebo mailem.

6. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc. Výpůční lhůta může být na požádání prodloužena až třikrát o jeden měsíc, nežádá-li dokument další

uživatel. Výpůjční doba časopisů je 14 dní.

7. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

8. Uživatel je povinen vrátit půjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej

vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit

knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě

dokumentu.

9. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním,

zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

10. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o

půjčování věcí.

11. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

12. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po

celou dobu výpůjčky.

13. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek za prodlení.

14. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude vrácení

vymáháno právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou

účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s

přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

15. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavuit uživateli poskytování všech služeb.

16. Onemocní-li uživatel nebo člen jeho domácnosti nakažlivou nemocí, nesmí si po dobu onemocnění a karantény další materiály půjčovat. Již vypůjčené materiály musí před vrácením dát dezinfikovat na svůj náklad.

17. Knihovna pro své čtenáře přístupňuje počítače napojené na informační síť

internet. Knihovna nenese žádnou odpovědnost za charakter, kvalitu, pravdivost a aktuálnost informací získaných tímto způsobem ani za škody vzniklé jejich

využitím.

 

Čl. 7 Ztráty a náhrady, poplatky,

 

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve

lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se

ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu:

 

a. poplatek z prodlení – povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty.

 

b. vymáhání nevrácených výpůjček – nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů a povinné roční poplatky. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu ) následujde vymáhání právní cestou.

 

c. ztráta průkazu uživatele – za manipulaci spojenou s vystavením duplikátu

průkazu živatele se účtuje manipulační poplatek - náhrada všeobecných škod

 

1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinnosti ( podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2 ).

2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

 

 1. Vyjímky z Knihovního řádu povoluje Rada obce.

 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy

 3. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou

 1. Nabytím účinnosti tohoto Knihovního řádu pozbývá platnosti Výpůjční řád Místní knihovny v Pasohlávkách ze dne 1.3.2002.

 

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb.

Tento Knihovní řád Místní knihovny v Pasohlávkách byl dle ust. § 102 st. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích schválena Radou obce Pasohlávky dne 27.6.2011, zápis č. 14/2011.

 

 

 

příloha č. 1

 

 

 

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ

 

 

 1. Roční poplatek za registraci činí: pro dospělé 50,-

  pro děti do 15 let 30,-

  důchodci 30,-

 2. Poplatky za upomínky: při 1. upomínce 30,-

  při 2. upomínce 50,-

  při 3. upomínce 70,-

 3. Manipulační poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu: 20,-

 4. Manipulační poplatek spojený s vymáháním a náklady na právní zastoupení určuje Rada obce.

 5. Poplatek z prodlení: formou upomínek